Search Result

1-11 of 11 results for "Taibei Shi"




3.
貓的搖籃

(Mao di yao lan (Cat's Cradle))

29 Translations

Traditional Chinese

馮內果, 麥田出版公司, 1994


4.
生命的勇者 : 親愛的孩子, 你要活得起勁

(Sheng ming de yong zhe : qin ai de hai zi, ni yao huo de qi jing)

1 Translations

Traditional Chinese

永井隆, 上智出版社, 2000


5.
遺孤人間

(Yi gu ren jian)

3 Translations

Traditional Chinese

永井隆, 上智出版社, 2001


6.
廣島末班列車 : 一九四五原爆生還者的真實故事

(Guangdao mo ban lie che : 1945 yuan bao sheng huan zhe de zhen shi gu shi)

6 Translations

Traditional Chinese

查理 · 裴列格里, 商周出版, 2011



8.
一千隻紙鶴

(Yi qian zhi zhi he)

15 Translations

Traditional Chinese

艾琳諾.可兒, 月房子, 1995



10.
夕凪之街櫻之國

(Xi zhi zhi jie ying zhi guo)

7 Translations

Traditional Chinese

Kono Fumiyo, 尖端出版, 2006


11.
老兵麥克阿瑟: 戰勝日本的傑出領導者

(Lao bing Maikease : zhan sheng Riben de jie chu ling dao zhe)

10 Translations

Traditional Chinese

梅耶原, 文化圖書公司, 1973