Search Result

1-20 of 42 results for "1973"


1.
老兵麦克阿瑟: 战胜日本的杰出领导者

(Lao bing mai ke a se: zhan sheng ri ben de jie chu ling dao zhe)

9 Translations

Simplified Chinese

梅耶, 薛罗尼, 文化图书, 1973


2.
老兵麥克阿瑟: 戰勝日本的傑出領導者

(Lao bing Maikease : zhan sheng Riben de jie chu ling dao zhe)

10 Translations

Traditional Chinese

梅耶原, 文化圖書公司, 1973