Search Result

1-20 of 225 results for "Can"


1.
现在可以说了 : 美国制造首 批原子弹的故事

(Xian zai ke yi shuo le : Meiguo zhi zao shou pi yuan zi dan di gu shi)

4 Translations

Simplified Chinese

莱斯利·R. 格罗夫斯, 钟毅, 何伟, Yuan zi neng chu ban she, 1991


2.
从廣島到万隆 : 美國亞洲政策的考察

(Cong Guangdao dao Wanlong : Meiguo Yazhou zheng ce de kao cha)

4 Translations

Traditional Chinese

Natarajan, L., Shi jie zhi shi she, 1956


3.
麥克阿瑟

(Douglas MacArthur)

Traditional Chinese

邁契斯特, 名人出版社 , n.d.


4.
麥克阿瑟在日韓: 日本的重建與韓戰的慘敗

(Mai ke a se zai ri han: Ri ben de chong jian yu han zhan de can bai)

2 Translations

Traditional Chinese

锡德尼. L. 梅耶, 星光出版, 2005