Search Result

1-20 of 367 results for "194-?"


1.
Original原子炸弹秘密

(Yuan zi zha dan mi mi)

Simplified Chinese

Jiang, Ping, Shao dai chu ban she, 19453.
杜鲁门回忆录. 第一卷, 决定性的一年(1945)

(Du lu men hui yi lu. di yi juan, jue ding xing de yi nian (1945))

Simplified Chinese

哈里·杜鲁门, 世界知识出版社, 1964


4.
使日十年: 1932至1942年美国驻日大使格鲁的日记及公私文件摘录

(shi ri shi nian :1932 zhi 1942 nian mei guo zhu ri da shi ge lu de ri ji ji gong si wen jian zhai lu)

Simplified Chinese

约瑟夫·C.格鲁, 商務印書館, 1983
7.
廣島末班列車 : 一九四五原爆生還者的真實故事

(Guangdao mo ban lie che : 1945 yuan bao sheng huan zhe de zhen shi gu shi)

6 Translations

Traditional Chinese

查理 · 裴列格里, 商周出版, 2011
10.
當代美蘇外交紀實

(Dang dai Mei Su wai jiao ji shi)

9 Translations

Traditional Chinese

貝爾納斯, 獨立出版社, 1947