Search Result

1-8 of 8 results for "Kobunsha"
3.
Original少年期:母と子の四年間の記録

(Shonenki: haha to ko no 4 nenkan no kiroku)

10 Translations

Japanese

波多野勤子, 光文社, 1950


4.
Original初仕事は“安楽殺”だった-昭和20年8月9日の証言

(Hatsushigoto wa ”anrakusatsu” datta: showa 20 nen 8 gatsu 9 nichi no shogen)

1 Translations

Japanese

塩月正雄, 光文社, 1978


5.
私が原爆計画を指揮した: マンハッタン計画の内幕

(Watashi ga Genbaku keikaku o shikishita: Manhattan keikaku no uchimaku)

4 Translations

Japanese

レスリー・R.グローブス, 恒文社, 1964
8.
[デューティ]: わが父、そして原爆を落とした男の物語

(Duty: wagachichi, soshite genbaku o otoshita otoko no monogatari)

Japanese

Greene, Bob, 光文社, 2001