Search Result

1-13 of 13 results for "Gasshukoku senryaku bakugeki chosadan"


1.
合衆国戦略爆撃調査団 広島および長崎の保健・医療部門に対する原子爆弾の効果-医学調査部(SBS No.13)

(Gasshukoku senryaku bakugeki chosadan Hirosima oyobi Nagasaki no hoken・ iryo bumon ni taisuru genshibakudan no koka-igaku chosabu(SBS No.13))

1 Translations

Japanese

合衆国戦略爆撃調査団, 広島平和文化センター, 198711.
合衆国戦略爆撃調査団 日本人の戦意に与えた戦略爆撃の効果-戦意調査部(SBS No.14 1-2)

(Gasshukoku Senryaku Bakugeki Chosadan Nihonjin no seni ni ataeta senryakubakugeki no koka-Seni chosabu(SBS No.14 1-2))

1 Translations

Japanese

合衆国戦略爆撃調査団, 広島平和文化センター, 1988


12.