Search Result

1-20 of 1376 results for "De"14.
广岛的一家

(An dao de yi jia/ Guangdao de yi jia)

Simplified Chinese

大田洋子, 新文艺出版社16.
黑雨侄女的婚事

(Hei yu : zhi nü de hun shi)

26 Translations

Simplified Chinese

井伏鱒二, 四川人民出版社, 1984


17.
广岛札记 ; 生的定义

(Guangdao zha ji ; Sheng de ding yi)

10 Translations

Simplified Chinese

大江健三郎, 光明日报出版社, 1995


18.
猫的摇篮

(Mao de yao lan (Cat's Cradle))

29 Translations

Simplified Chinese

冯尼格, 陕西人民出版社, 1987


19.
恶魔的遗产

(E mo de yi chan)

2 Translations

Simplified Chinese

阿川弘之, 作家出版社, 1957