Search Result

1-20 of 706 results in Literature6.
黑雨侄女的婚事

(Hei yu : zhi nü de hun shi)

26 Translations

Simplified Chinese

井伏鱒二, 四川人民出版社, 19848.11.
广岛札记 ; 生的定义

(Guangdao zha ji ; Sheng de ding yi)

10 Translations

Simplified Chinese

大江健三郎, 光明日报出版社, 1995
14.


16.

17.
恶魔的遗产

(E mo de yi chan)

2 Translations

Simplified Chinese

阿川弘之, 作家出版社, 1957


18.
广岛的一家

(An dao de yi jia/ Guangdao de yi jia)

Simplified Chinese

大田洋子, 新文艺出版社